هنگامی که شما از طریق ارسال ایمیل توسط سرویس جی میل (GMail) به کسی ایمیل ارسال می کنید اتفاقات بسیار جالبی رخ می دهد تا ایمیل شما به طرف مقابل برسد.

گوگل این فرآیند را بصورت شماتیک و بسیار جالب درآورده که می توانید از اینجا  آن را مشاهده کنید.