مرور محصولات و خدمات
لینوکس - 1 گیگابایت

900,000 ریال شش ماهه
1,700,000 ریال سالانه
لینوکس - 2 گیگابایت

1,200,000 ریال شش ماهه
2,500,000 ریال سالانه
لینوکس - 5 گیگابایت

2,500,000 ریال شش ماهه
400,000 ریال سالانه
لینوکس - 10 گیگابایت

3,000,000 ریال شش ماهه
5,200,000 ریال سالانه
لینوکس - 20 گیگابایت

4,000,000 ریال شش ماهه
7,000,000 ریال سالانه