مرور محصولات و خدمات
پلن 1 - 500 مگابایت

1,500,000 ریال سالانه
پلن 2 - 1 گیگابایت

2,500,000 ریال سالانه
پلن 3 - 2 گیگابایت

4,000,000 ریال سالانه
پلن 4 - 5 گیگابایت

7,000,000 ریال سالانه
پلن 5 - 10 گیگابایت

12,000,000 ریال سالانه