جستجوگر دامنه

جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


لطفاحروف درون تصویر را وارد کنید


قیمت دامین
TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.net 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.org 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.ir 1 100,000 ریال 100,000 ریال 100,000 ریال
.biz 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.info 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.ws 1 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.name 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.asia 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.tv 1 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال
.co 1 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.co.ir 1 100,000 ریال 100,000 ریال 100,000 ریال
.ac.ir 1 100,000 ریال 100,000 ریال 100,000 ریال
.me 1 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.in 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.mobi 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.us 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.pro 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.tel 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.fr 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.at 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.ch 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.es 1 700,000 ریال 700,000 ریال 700,000 ریال
.ru 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.se 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.ae 1 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال
.ca 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.cn 1 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.eu 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.de 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.bz 1 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.be 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.co.uk 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.me.uk 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.org.uk 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.gov.ir 1 100,000 ریال 100,000 ریال 100,000 ریال
.id.ir 1 100,000 ریال 100,000 ریال 100,000 ریال
.net.ir 1 100,000 ریال 100,000 ریال 100,000 ریال
.org.ir 1 100,000 ریال 100,000 ریال 100,000 ریال
.sch.ir 1 100,000 ریال 100,000 ریال 100,000 ریال