مرور محصولات و خدمات
پلن 1 - 2 گیگابایت

450,000 ریال سالانه
پلن 2 - 5 گیگابایت

900,000 ریال سالانه
پلن 3 - 10 گیگابایت

1,500,000 ریال سالانه
پلن 4 - 15 گیگابایت

2,000,000 ریال سالانه
پلن 5 - 20 گیگابایت

2,500,000 ریال سالانه