مرور محصولات و خدمات
پلن 1 - 50 گیگابایت

800,000 ریال ماهیانه
پلن 2 - 60 گیگابایت

1,200,000 ریال ماهیانه
پلن 3 - 70 گیگابایت

1,500,000 ریال ماهیانه
پلن 4 - 80 گیگابایت

1,900,000 ریال ماهیانه
پلن 5 - 100 گیگابایت

2,300,000 ریال ماهیانه