مرور محصولات و خدمات
پلن 1 - 20 گیگابایت

200,000 ریال ماهیانه
پلن 2 - 40 گیگابایت

250,000 ریال ماهیانه
پلن 3 - 50 گیگابایت

350,000 ریال ماهیانه
پلن 4 - 70 گیگابایت

550,000 ریال ماهیانه
پلن 5 - 100 گیگابایت

850,000 ریال ماهیانه